Руковођење

Школа има израђен дигитални сегмент Развојног  плана установе (РПУ), који је припремљен на  основу Селфи школског извештаја кроз  консултативни процес са наставницима. РПУ је  доступан свима. Он садржи мере за  унапређивање наставе, учења и вредновања  постигнућа ученика уз примену дигиталних  технологија током непосредног рада са  ученицима и хибридне (мешовите) наставе.  Дигитални сегмент РПУ указује на значај очувања  безбедности током рада на интернету,  поштовања ауторских права и подстиче на  партнерства.

Сарадња и умрежавање

Наставници сарађују са другим школама и  организацијама како би развили наставне и  ваннаставне активности. 
Они се повезују и сарађују са другима како би  поделили своје искуство и стекли нова знања  у контексту сопственог професионалног  развоја.

Инфраструктура и опрема

У нашој школи постоји одговарајући простор и  инфраструктура (укључујући и техничку и  педагошку подршку) за реализацију наставе и  учења уз помоћ дигиталних технологија. Постоји  адекватан број уређаја и добра интернет  (мрежна и/или бежична) конекција за рад у  учионицама. Ученици користе дигиталне уређаје  за различите облике учења током непосредне и  хибридне наставе. Разматра се / <постоји  политика школе која се односи на доношење и  коришћење сопствених дигиталних уређаја.

Континуирани професионални развој

Континуирани професионални развој са  фокусом на дигитално образовање  осмишљен је на основу препознатих потребa  наставника, као и на основу националних и  регионалних приоритета. Он подразумева  хоризонтално учење уз размену примера  добре праксе. Остали облици континуираног  професионалног развоја често се спроводе  хибридно или онлајн. Већина ових активности  у фокусу има унапређивање наставе и учења.

Настава и учење

Наставници самопоуздано користе дигиталне  технологије за планирање наставе, припрему  материјала, подучавање, сарадњу и  администрацију. Они реализују наставу,  непосредну и хибридну, која подстиче  креативност, сарадњу, развој  међупредметних компетенција и самосталан  рад ученика у дигиталном окружењу. 
Наставници практикују и подстичу ученике на  одговорно и предострожно понашање ради  очувања безбедности у онлајн окружењу.

Вредновање

Наставници користе дигиталне технологије за  формативно и сумативно оцењивање. Они  користе дигиталне технологије за пружање  прецизнијих повратних информација и подршку ученицима у документовању  сопственог учења током непосредне и  хибридне наставе. Наставници користе  податке како би се информисали о  ефикасности своје наставе и боље  организовали диференцирану наставу.  Такође, користе дигиталне технологије за  оспособљавање ученика за објективну  процену сопствених постигнућа и постигнућа  других ученика, за постављање личних  циљева током процеса учења.

Дигитална компетенција ученика

Ученици у школи развијају дигиталне  компетенције на часовима информатике и  других предмета. Ученици се понашају  предострожно и одговорно када су онлајн.  Ученици уче да стварају дигитални садржај, да  користе низ дигиталних технологија за  подршку учењу и, где је то потребно, да  користе асистивне технологије. Ученицима се  пружају могућности за коришћење различитих  формата дигиталне комуникације за сарадњу  унутар и изван школе, током непосредне и  хибридне наставе и пружа им се подршка  током рефлексивних пракси.

Додатно коришћење дигиталних технологија

Ова област односи се на примену дигиталних  технологија која није обухваћена претходним  областима.